Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r.

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz.351 ze zm.).

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 4 24-320 Poniatowa       NIP: 7170003099, REGON: 430888946.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie, badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 1. Informację o ofercie, tj.:
 2. o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,
 3. poświadczenie Krajowej rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,
 4. aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych   (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta).
 6. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 7. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy audytorskiej.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 20 listopada 2020 r.
 2. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty.
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Sekretariatu GPGK sp. z o.o.:
 4. Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją „Oferta badania sprawozdania finansowego GPGK sp. z o.o. za lata 2020 i 2021”:
 5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 

 1. WYBÓR OFERT
 2. Nie później niż do dnia 04 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Zamawiającego dokona wyboru ofert:
 3. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacja o wyborze;
 4. Umowa na badanie sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za rok 2020 i 2021 zostanie zawarta między wybranym Oferentem a Zamawiającym w terminie 7 dni od daty wyboru Oferenta.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

 

(DOKUMENT DO POBRANIA)

INFORMACJA BIP