Wydział Zieleni i Zamiatania

Realizowane zadania
Zamiatanie mechaniczne ulic
Odśnieżanie ulic, parkingów i chodników
Dbanie o czystość i wygląd terenów zielonych w gminie Poniatowa
Zarządzanie targowiskiem miejskim
Obsługa targowiska miejskiego
GPGK zarządza targowiskiem miejskim na ul. Brzozowej.
Targowisko czynne jest codziennie od godziny 5:00 rano, przez sześć dni w tygodniu. W soboty jest duży targ, gdzie zajmowanych jest średnio 150 stanowisk handlujących. Na handel w sobotę trzeba wykupić rezerwację miejsca. Po zakończeniu targu zarządca sprząta cały plac targowy.
Cennik opłat na targowisku reguluje uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała Rady Miejskiej
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zm.), art. 15 ust 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący.
  1. Przy sprzedaży warzyw i owoców, z wyjątkiem importowanych, kwiatów i płodów rolnych:
    a) w dniach od poniedziałku do piątku - 3,00 zł,
    b) w sobotę (dzień targowy) - 4,00 zł.
  2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych przetworzonych, owoców i warzyw importowanych i pozostałych artykułów:
    a) od poniedziałku do piątku - 4,00 zł,
    b) w sobotę (dzień targowy) - 5,00 zł.
Za każdy rozpoczęty jeden metr bieżący miejsca sprzedaży, którego wielkość przekracza 8 metrów bieżących, pobiera się opłatę targową w wysokości 400% stawek określonych w ust. 1.
§ 2
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3
Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. nr 204, poz. 3221).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.
§ 5
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej
Jadwiga Kustra