Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zgłoszenie awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej:

Stacjonarny: 81 820 41 48

Komórka: 514 755 378

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, to jeden z najważniejszych zakładów, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Poniatowej. Kierownikiem Zakładu jest mgr inż. Ryszard Chmura. Skład Zakładu uzupełniają: inspektor ekonomiczny Grażyna Kowalska, operatorzy ujęcia wody, konserwatorzy sieci, operatorzy oczyszczalni ścieków oraz inkasent.
Głównym i najważniejszym zadaniem ZWiK jest wydobywanie, produkcja i sprzedaż wody na terenie gminy Poniatowa (oraz części gminy Wojciechów), a także odbiór i oczyszczanie ścieków.
Siedziba zakładu mieści się w głównym budynku GPGK, przy ulicy Młodzieżowej 4. Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. W tych godzinach można m. in. zawrzeć umowę na dostarczanie wody/odbiór ścieków, zgłosić awarię lub reklamację, uzyskać informacje dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz otrzymać pomoc w innych sprawach związanych bezpośrednio z działalnością ZWiK.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Młodzieżowa 4
Hydrofornia
ul. Krótka
Oczyszczalnia Ścieków
ul. Opolska 4
Wydobywanie wody podziemne
Dystrybucja i sprzedaż wody
Uzdatnianie wody według potrzeb
Odbiór ścieków ujętych siecią kanalizacji sanitarnej
Odbiór ścieków bytowych dowożonych transportem asenizacyjnym
Oczyszczenie dostarczonych ścieków
Eksploatacja sieci wodociągowej, stacji wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych
Eksploatacja oczyszczalni ścieków
Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacji wód opadowych
Modernizacja eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Remonty użytkowanych obiektów, sieci oraz sprzętu niezbędnego w działalności Zakładu

O zakładzie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zasięgiem obejmuje miasto i gminę Poniatowa oraz część gminy Wojciechów. Wyposażenie techniczne pozwala na prowadzenie bieżącej eksploatacji oraz prowadzenie prac inwestycyjnych. Zakład posiada samochód pogotowia wod-kan, koparkę oraz niezbędne narzędzia. Do prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnych posiadamy urządzenie ciśnieniowe (beczka 4001 na przyczepce) do czyszczenia sieci oraz sprężyny napędzane elektrycznie. Do prawidłowego zapewnienia dostaw wody na wypadek braku prądu elektrycznego posiadamy 3 agregaty prądotwórcze: 2 stacjonowane na ujęciu wody Poniatowa i oczyszczalni ścieków oraz przewoźny na przyczepie o mocy 20 kW. Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usuwane są na bieżąco. Rozliczanie ilości pobranej wody odbywa się na podstawie zamontowanych wodomierzy. System rozliczania odbiorców indywidualnych opiera się na obsłudze inkasenckiej (comiesięczna faktura za rzeczywistą pobraną ilość). Odbiorcy uspołecznieni rozliczani są również na koniec każdego miesiąca po dokonaniu odczytów przez pracowników Zakładu. Odbiorcy pobierający niewielkie ilości wody rozlicza się kwartalnie. Podobnie odbywa się rozliczanie ilości odprowadzonych ścieków. Zakład posiada urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym oraz urządzenia pomiarowe do wody i ścieków. Do urządzeń objętych DT należą zbiorniki hydroforowe, zbiorniki do uzdatniania wody. Wszystkie posiadają książki ewidencyjne i zgodnie z wyznaczonymi terminami poddawane są przeglądom lub badaniom technicznym. Do rozliczeń ilości pobranej wody służą wodomierze do wody zimnej. Ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie ilości pobranej wody, z odliczeniem ilości wody, która nie została odprowadzona do ścieków. Do pomiaru przepływu ścieków z oczyszczalni lub przepompowni służą przepływomierze. Większość wodomierzy domowych posiada aktualne zaświadczenie legalizacyjne. Zgodnie z Ustawą wodomierze posiadają atesty legalizacyjne na 5 lat. Po tym okresie eksploatacji zostają poddane ponownemu badaniu legalizacyjnemu lub są wymieniane na nowe. Urządzenia do pomiarów ścieków (przepływomierze) posiadają własne cechy legalizacyjne z określonym terminem. Po upływie okresu legalizacji podlegają okresowemu przeglądowi i ponownej legalizacji dokonywanej przez uprawnione jednostki legalizacyjne. W eksploatacji zakładu Wod-Kan znajduje się około 2 500 szt. wodomierzy oraz kilka przepływomierzy ściekowych. Każdy z odbiorców wody (zarówno indywidualni jak i zbiorowi) posiada indywidualne konto w programie rozliczania wody i ścieków określające rodzaj, wielkość, numer fabryczny oraz czas legalizacji zamontowanych wodomierzy. Każdy odbiorca ma możliwość wglądu we własne konto po wcześniejszym zalogowaniu się do programu.

Oczyszczalnia Ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Poniatowej usytuowana przy ulicy Opolskiej 4 oczyszcza ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe z terenu aglomeracji obejmującej Miasto Poniatowa oraz wsie: Poniatowa, Kraczewice Prywatne i Kraczewice Rządowe, skąd ścieki dostarczane są do sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,3 km. Oczyszczane są również ścieki dowożone z terenu Gminy Poniatowa oraz niewielka ilość ścieków z gmin sąsiedzkich.
Oczyszczalnia funkcjonuje od roku 1958. W okresie tym przeszła kilka modernizacji. Ostatnia modernizacja wykonana została w latach 2005-2006. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o projektowanej zdolności oczyszczania 3200 m3 na dobę. W obecnym okresie oczyszczane jest ok. 1300 m3 ścieków na dobę. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika jakim jest rzeka Poniatówka.
W procesie oczyszczania ścieków powstają również odpady takie jak: skratki, piasek i osady ściekowe. Osady ściekowe poddawane są procesom higienizacji oraz stabilizacji i po prasowaniu stanowią bardzo dobry nawóz ogrodniczy. PGK Sp. z o. o. w Poniatowej prowadzi systematyczne badania osadu na zawartość składników chemicznych i czystości mikrobiologicznej. Osad proponowany jest rolnikom i wykorzystywany do nawożenia gleb, które są badane przed zastosowaniem oraz badana jest efektywność nawożenia.
Całodobową obsługą oczyszczalnie zajmuje się 12 osobowa ekipa doświadczonych pracowników. Nad procesem technologicznym czuwa obsługa laboratorium.

Infrastruktura sieci

Stacja wodociągowa Poniatowa z 4 studniami głębinowymi do pobierania wody. Sieć wodociągowa miejska o różnej budowie (żeliwo, PCV, stal, azbestocement) o długości 30 190 m2. Stacja wodociągowa Poniatowa „EDA” oraz sieć wodociągowa na terenie byłych zakładów EDA o długości 4,5 km. Stacja wodociągowa Poniatowa Wieś dla miejscowości Poniatowa Wieś, Kolonia Poniatowa III i IV
Sieć wodociągowa o długości 10 934 m.
Stacja wodociągowa Dąbrowa Wronowska zasila wodę mieszkańców Dąbrowy Wronowskiej i Plizina
Sieć wodociągowa o długości 7 181 m.
Stacja wodociągowa Kowala dostarcza wodę do sołectw: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy i część Kraczewic Prywatnych
Nowa stacja wodociągowa przystosowana do uzdatniania wody w zakresie związków żelaza.
Sieć wodociągowa o długości 16 290 m.
Stacja wodociągowa Niezabitów zasila wodę mieszkańców osiedla Niezabitów 
Sieć wodociągowa o długości 507 m.
Przystosowana do rozbudowy o okoliczne sołectwa.
Stacja uzdatniania wody Kraczewice zasilająca wodę Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Kolonia Poniatowa I i II, Kolonia Szczuczki i Szczuczki gmina Wojciechów
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 19 650 m.
Woda jest uzdatniana w zakresie redukcji związków żelaza.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków o przepustowości 3 200 m3/dobę Oczyszcza ścieki z terenu Poniatowej, Kraczewic Prywatnych i Rządowych oraz Poniatowej Wsi. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 41 300 m, z czego 18 200 m przypada na tereny miejskie.Osiedlowa Oczyszczalnia Ścieków w Niezabitowie
Zdolność oczyszczania ścieków wynosi 25 m3/dobę.
Sieć kanalizacji dla wód opadowych
Sieć kanalizacji z separatorem na terenie obszaru przemysłowego (dawna EDA).
Struktura organizacyjna
Kierownik Zakładu: mgr inż. Ryszard Chmura
Kierownik oczyszczalni ścieków: Andrzej Wójcik
Inspektor ekonomiczny: Grażyna Kowalska