Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Zakład Zarządzania Nieruchomości, to nowy zakład powstały w 2011 r. po rozwiązaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przejęło w zarządzanie 51 budynków mieszkalnych, na których w 2012 roku zawiązane wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie ZZN zarządza 48 wspólnotami. Siedziba zakładu mieści się w głównym budynku PGK Sp. z o.o. przy ulicy Młodzieżowej 4. Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Zakład ZN dzięki dobrej współpracy z Zarządami wybranymi we Wspólnotach w ciągu trzech ostatnich lat przeprowadził wiele remontów na budynkach. W 70% procentach zostały wymienione drzwi i okna na klatkach schodowych oraz okienka piwniczne. Na 16 budynkach została wykonana pełna termomodernizacja. Wyremontowano dachy na 4 budynkach. Od wiosny 2016 r. planowane są kolejne remonty. Zainteresowanych naszą ofertą na zarządzanie zapraszamy do biura obsługi.
Prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej>
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany
Opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dotyczących między innymi: bezpieczeństwa przeciwpożarowe, porządku domowego, kontroli dostępu do budynku, zgłaszania oraz usuwania usterek, sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego kontaktu. Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
Kontrola wykonania i rozliczania umów o dostawę centralnego ogrzewania, zimnej wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci oraz innych umów zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Negocjowanie i przedkładanie Wspólnocie Mieszkaniowej ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz.
Windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej
Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie: kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz funduszu remontowego - raz w roku, na koniec roku obrachunkowego - stosownie do wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej, a także kosztów centralnego ogrzewania, dostarczania wody bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości - w sposób i w terminie wynikających z regulaminu rozliczeń zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokalu. Prowadzenie na własny koszt dla nieruchomości wspólnej określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej - w sposób określony w uchwale właścicieli lokali. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i deklaracji, jeżeli przepisy nakładają na Wspólnotę Mieszkaniową (lub jej Zarząd) taki obowiązek. Odczyty i rozliczenie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i w nieruchomości wspólnej. Sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego oraz przygotowanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli. Udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeniach.
Przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej
Organizacja zebrań właścicieli lokali, w tym powiadamianie o ich terminach, przygotowanie miejsca na zebranie i kart do glosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Struktura organizacyjna:

Pracownicy biurowi ZZN zapewniają miłą i profesjonalną obsługę mieszkańcom. Przygotowują naliczenia dla każdego lokalu. Ponad to, prowadzą dla każdej Wspólnoty indywidualną dokumentację księgową i finansową. Wystawiają zaświadczenia, rozliczają zużycie wody oraz prowadzą windykację.
Mieszkańcy zarządzanych przez PGK Sp. z o.o. Wspólnot mają do swojej dyspozycji przez całą dobę: elektryka, hydraulika oraz gazownika. O utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym dbają również: blacharz, ślusarz, malarz oraz pracownicy komunalni dbający o czystość i porządek wokół budynków wspólnot.
Kierownik Zakładu: Dariusz Kosikowski

mail:  zzn@gpgk.com.pl