Zaproszenie do złożenia oferty – Przebudowa sieci ciepłowniczej w Poniatowej

Zaproszenie do złożenia oferty – Przebudowa sieci ciepłowniczej w Poniatowej

działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Burmistrz Poniatowej zaprasza do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Poniatowej od komory K1 do komory K13 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zakresu objętego dokumentacją techniczną.
Dane techniczne: sieć 2 x Dn 250 o długości ok 1800 m.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji: projekt budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Opracowana dokumentacja w swoim zakresie i formie winna spełniać wymagania określone przepisami:
– Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.).
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Oraz sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zakresu objętego dokumentacją techniczną, planowane lata realizacji 2016-2020.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15 września 2016 r.
Zamawiający przewiduje zmianę terminu ze względów niezależnych od projektanta tj. terminu dostarczenia mapy.
Zamawiający przekaże wykonawcy mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.
Planowany termin realizacji robót budowlanych lata 2017-2019
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wykonania dokumentacji wraz z niezbędnymi do zrealizowania zamówienia opiniami i uzgodnieniami oraz odrębnie cenę za pełnienie usługi nadzoru autorskiego. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i cenę brutto. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 18 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa (sekretariat), przesłać fax, 818204806 lub e-mailem pgk.sekretariat@o2.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Teresa Bobel tel. 81 820 4648, tel.kom. 502625648
teresabobel@wp.pl
Pobierz załącznik oraz formularz oferty